صیاد!

صدای بالهایمان را می شنوم

پرنده های مرده در گلوی ما آواز می خوانند....

قفس کوچک است !

اما پرواز را از یاد نبرده ایم

چه بخواهی چه نخواهی

این بار پریده ایم.......