شک و یقین

مرد:ازوقتی رفته ای هیچ چیز تغییر نکرده زندگی همانست که بود.

زن با خود اندیشید :هیچ وقت هیچ چیزبرای من اینهمه ناچیز نیست.

 جای خالی لنگه کفش کهنه گوشه جاکفشی ،بیش از نبودن من پیداست !!!!

زن همان موقع تصمیمش را برای همیشه رفتن گرفته بود .

 

 

/ 2 نظر / 13 بازدید

اشتباه می کنی،فکر می کنم دلش برات تنگ شده،زندگیش هم خیلی عوض شده ،خیلی بهش سخت می گذره

گلی ،نمی خوای برگردی؟گناه داره هاااااا!