•خدا نگهدار میگویم به تمام کسانی که رنجم داده اید
• ترکتان میکنم
• با شانه هایی که فروافتاده ند
• قلبی که شکسته است
• و سری که هنوز درد میکند برای زندگی .....
•میدانید؟ من اهل بازی های دنباله دار نیستم
•برای همین  ترکتان میکنم
•شمارا
که امید را از من میگیرید و ترس را دررگهایم پر میکنید
•شمارا ترک میکنم....
•خدانگهدار خدانگهدار و نه به امید دیدار
• خدا نگهدار !حتی شما دوست قدیمی عزیزخدا 
/ 0 نظر / 19 بازدید